Załącznik nr 1 do regulaminu Rady Rodziców 
przy I Liceum Ogólnokształcącym
im. Edwarda Dembowskiego w Zielonej Górze 


Ramowy Preliminarz Wydatków Rady Rodziców

§ 1

1. Całość środków funduszu RR jest przekazywana do dyspozycji zarządu RR.
2. Sposób podziału środków ze składki rodzicielskiej określony jest stosowną uchwałą. 

§ 2

1. Zarząd RR może wydatkować środki pochodzące ze składki rodzicielskiej wyłącznie na następujące cele:
1) pomoc materialna dla najbiedniejszych dzieci w postaci sfinansowania dożywiania, odzieży, podręczników,
2) dofinansowanie konkursów i imprez o charakterze ogólnoszkolnym, jak Dzień Sportu Szkolnego, finały szkolnych olimpiad i konkursów przedmiotowych, sportowych itp.,
3) finansowanie niektórych zajęć pozalekcyjnych i kół zainteresowań,
4) nagrody rzeczowe dla wyróżniających się uczniów,
5) zakup książek, środków dydaktycznych i sprzętu technicznego,
6) środki i materiały związane z prowadzeniem dokumentacji działalności RR.
7) finansowanie własnych projektów RR, jak budowa nowych pomieszczeń, renowacja istniejących urządzeń i pomieszczeń, zakup aparatury i sprzętu itp.,
8) lokowanie środków w celu ich pomnożenia na korzystnych kontach terminowych,
9) inne

§ 3

Sposób wydatkowania środków RR może być w części zależny od życzeń czy wskazania celów przez osoby wpłacające środki na rzecz RR. W takim przypadku zarząd RR nie może wydatkować środków na inne cele, bez uzyskania zgody ofiarodawców.