Informacje o pomocy materialnej i stypendiach w roku szkolnym 2013/2014

 1. Stypendium szkolne (socjalne) - o stypendium w roku szkolnym 2013/2014 mogą ubiegać się pełnoletni uczniowie oraz rodzice (opiekunowie prawni) uczniów zamieszkałych na terenie miasta Zielona Góra. Stypendium przeznaczone jest dla osób, których dochód NETTO w rodzinie nie przekracza kwoty 456zł w przeliczeniu na osobę. Do wniosku należy załączyć odpowiednie zaświadczenia o dochodach członków gospodarstwa domowego za cały miesiąc poprzedzający złożenie wniosku, tj. sierpień 2013. Wniosek o stypendium należy pobrać ze strony Urzędu Miasta lub sekretariatu szkoły i złożyć w sekretariacie szkoły w terminie od 2 do 13 września (15 września mija ostateczny termin w Urzędzie Miasta Zielona Góra). Ze względu na potrzebę uzyskiwania zaświadczeń z odpowiednich instytucji sprawą należy zainteresować się bezzwłocznie. Szczegółowe informacje na temat potrzebnych dokumentów zawarte są w przypisach wniosku oraz dostępne w sekretariacie szkoły.

Uwaga - uczniowie zamieszkali poza terenem miasta Zielona Góra, pobierają i składają wnioski we właściwych dla swojego miejsca zamieszkania urzędów miejskich i gminnych.

Informacje na stronie urzędu:
http://bip.zielonagora.pl/procedury/3/246/UZYSKANIE_STYPENDIUM_SZKOLNEGO_O_CHARAKTERZE_SOCJALNYM/  

2. Dofinansowanie wyżywienia - uczniowie, których rodziny są w trudnej sytuacji materialnej, mogą ubiegać się o dofinansowanie posiłków - obiadów w stołówce szkolnej. W celu uzyskania tej formy pomocy uczniowie lub rodzice (prawni opiekunowie) proszeni są o zgłaszanie się do pedagoga i psychologa szkolnego, wychowawcy lub dyrekcji szkoły od
1 września, a także przez cały rok szkolny w przypadku pojawienia się trudnej sytuacji materialnej. 

3. Wyprawka szkolna Dofinansowanie na zakup podręczników - o wsparcie mogą ubiegać się następujący uczniowie:

- niepełnosprawni: słabowidzący oraz słabosłyszący (kl. I-III) – posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną. Kserokopię niniejszego orzeczenia należy dołączyć do wniosku.

- klas II: pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego -  456zł netto na osobę w rodzinie oraz 542zł dla osoby samotnie gospodarującej. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenia o dochodach z odpowiednich instytucji - za cały miesiąc poprzedzający złożenie wniosku czyli okres 1-31 sierpień lub zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń MOPS (potwierdzenie na wniosku).

- klas II: pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę przekracza kryterium dochodowe, jednak w przypadkach określonych w art. 7 Ustawy o pomocy społecznej (z dn. 12.03.2004r.). – dotyczy to następujących przypadków w rodzinie: sieroctwa, bezdomności; bezrobocia; niepełnosprawności; długotrwałej lub ciężkiej choroby; przemocy w rodzinie; alkoholizmu lub narkomanii; potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi; potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności (min. 3 dzieci); bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego - zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych; trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą; trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego; zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej; klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Do wniosku należy załączyć uzasadnienie występowania trudnej sytuacji rodzinnej.

Wnioski należy pobierać i składać w sekretariacie szkoły. Termin składania wniosków w sekretariacie szkoły upływa 6 września!

Więcej na temat Programu Wyprawka Szkolna 2013 na stronie MEN:  http://www.men.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=5005%3Awyprawka

4. Stypendia naukowe, twórcze i artystyczne Marszałka Województwa Lubuskiego

Stypendium przeznaczone jest dla uczniów szczególnie zdolnych, posiadających osiągnięcia na  szczeblu min. wojewódzkim i nie zawiera kryterium dochodowego. Wnioskodawca, czyli dyrektor szkoły może złożyć tylko 5 wniosków do urzędu, dlatego Szkolna Komisja Stypendialna wyłoni 5 najlepszych wniosków na drodze konkursu. Osoby, które należą do stowarzyszeń (np. edukacyjnych, literackich) powinny składać wnioski poprzez te organizacje, omijając szkolną procedurę konkursową, dzięki czemu zwiększą swoje szanse na otrzymanie stypendium. Termin składania wniosków w urzędzie mija 30 września. Do wniosku należy przygotować materiały, dyplomy, zaświadczenia, itp.

Więcej informacji oraz wniosek na stronie urzędu (http://www.bip.lubuskie.pl/ – zakładka stypendia): http://bip.lubuskie.pl/82/88/Stypendia_naukowe_2C_tworcze_i_artystyczne 

5. Stypendia z Funduszu Stypendialnego IKEA FAMILY

 

Jest nam miło poinformować, że nasza szkoła po raz pierwszy zakwalifikowała się do programu stypendialnego IKEA FAMILY. Szkoła otrzymała możliwość przyznania stypendiów 6 uczniom. Stypendium przyznawane jest na okres od 1 września 2013 do 13 czerwca 2014 i wypłacane jest co miesiąc w kwocie 200zł (10 transz), chyba że inaczej zadecyduje Fundacja.

Stypendium przeznaczone jest dla uczniów, którzy spełniają następujące kryteria:

- dochód w rodzinie nie przekracza 1000zł NETTO (lub 1200zł w przypadku uczniów niepełnosprawnych). Wartość ta uzyskiwana jest na podstawie dokumentów przedstawiających dochody w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2013 r.

- Średnia ocen w roku poprzedzającym przyznanie Stypendium nie niższa niż: 4,3 w gimnazjum, 4,0 w szkole średniej

- Udokumentowane osiągnięcia oraz zaangażowanie i aktywność społeczno-kulturalna w ciągu ostatniego roku (od 1 września 2012 r.) (np.: wolontariat, harcerstwo, działalność w lokalnych organizacjach, w tym szczególnie w organizacjach ekologicznych, aktywność w samorządzie szkolnym, udział w olimpiadach tematycznych, działalność artystyczna, redagowanie gazetki szkolnej, aktywność na rzecz kultury, aktywność w lokalnej parafii itp.).

Kryteria będą szczegółowo oceniane i punktowane przez komisję powołaną przez dyrektora szkoły. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające osiągnięcia, obrazujące sytuację rodzinną i materialną (załącznik nr 2 do wniosku), opinię wychowawcy lub trenera (w przypadku przejścia z gimnazjum – nauczyciela poprzedniej placówki), rekomendacje i inne zaświadczenia potwierdzające zaangażowanie społeczne. Dokumenty powinny być oryginalne lub potwierdzone za zgodność z oryginałem przez koordynatora w szkole.

Na Stypendium nałożony jest obowiązek sprawozdawczy oraz rozliczania się z wydatków, które ponadto określone są szczegółowo w regulaminie. Uczniowie i rodzice zainteresowani stypendium zobowiązani są obowiązkowo zapoznać się z regulaminem na stronie Fundacji: http://www.narodzinemoznaliczyc.pl/dla-uczniow .

Wnioski można pobierać z w/w strony internetowej Fundacji lub sekretariatu szkoły i składać wraz z załącznikami u koordynatora (pedagog szkolny) lub w sekretariacie szkoły w terminie od 2 do 20 września.

 

W przypadku zdarzeń losowych, czy pogorszenia się sytuacji materialnej lub życiowej ucznia czy rodziny (np. śmierć rodzica) wciągu roku szkolnego, prosimy o niezwłoczne zgłaszanie takich informacji do pedagoga szkolnego, wychowawcy lub dyrekcji. Dołożymy wszelkich starań, aby Państwu pomóc.

 

Z poważaniem

Jakub Bieniecki – pedagog szkolny