PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU
PALENIA PRZEZ UCZNIA
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
IM. E.DEMBOWSKIEGO W ZIELONEJ GÓRZE

WYROBÓW TYTONIOWYCH
(ZAŁ. 2)

 

 

INTERWENCJA

1.      W przypadku spostrzeżenia ucznia palącego wyroby tytoniowe na terenie lub w obrębie szkoły w trakcie zajęć nauczyciel / pracownik szkoły:

-        zobowiązuje ucznia do zgaszenia tytoniu, podania swojego imienia, nazwiska oraz klasy, do której uczęszcza;

-        zawiadamia o zdarzeniu wychowawcę klasy, do której uczęszcza uczeń.

2.      Wychowawca klasy:

-        przeprowadza rozmowę z uczniem i udziela mu upomnienia ustnego;

-        zawiadamia rodziców (opiekunów) ucznia o zdarzeniu;

-        odnotowuje ten fakt w dzienniku;

-        obniża uczniowi ocenę zachowania.

3.      W przypadku ponownego stwierdzenia palenia przez ucznia wyrobów tytoniowych wychowawca klasy:

a)      zaprasza do szkoły rodziców (opiekunów) i przeprowadza rozmowę w celu ustalenia postępowania. Ze spotkania sporządza notatkę służbową potwierdzoną podpisem rodzica;

b)      wychowawca informuje pedagoga szkolnego o problemie ucznia.

  1. W sytuacji  wycieczki szkolnej, obozu integracyjnego, imprez szkolnych postępuje się według regulaminu wyjazdu/imprezy.

 

 

DZIAŁANIA WYCHOWAWCZE

  1. Uczeń zobowiązuje się do zaprzestania palenia tytoniu oraz do współpracy z pedagogiem i psychologiem szkolnym, którzy ustalają działania wychowawczo-terapeutyczne w ramach szkoły lub instytucji pomocowych.

PODSTAWA PRAWNA

- Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U. z 1996 r., poz. 329), z późn. zm.

- Rozporządzenie MEN z dnia 19 kwietnia 1999 r. w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniówi słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów  i sprawdzianów w szkołach publicznych  (Dz. U. z dnia 10 maja 1999r. nr 41, poz.413) z późn. zm.

- Ustawa z dnia 9 listopada 1995 roku o ochronie zdrowia przed następstwami używa tytoniui wyrobów tytoniowych (Dz.U. 1996 nr 10 poz. 55

), z późń. zm.

- Rozporządzenie MENiS z dnia 31 stycznia 1999 r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczeji zapobiegawczej wśród młodzieży zagrożonej uzależnieniem (Dz. U. z 2003 roku Nr 24, poz. 198), z późń. zm.

- Statut Szkoły,

- Szkolny Program Profilaktyki.

 

OPRACOWANIE

K. Burakowska, K. Musiał, G. Murawska, J. Żochowska, J. Bieniecki

 

Zatwierdzono uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu 17. 11. 2009 r.