Wykaz olimpiad zwalniających z egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów w maju 2014 roku

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 2 maja 2012 r. w sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych zwalniających z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w 2014 r.
Na podstawie § 60 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (DzU nr 83, poz. 562, z późn. zm.) i § 71 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 8 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w publicznych szkołach i placówkach artystycznych (DzU nr 65, poz. 400, z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości wykaz olimpiad przedmiotowych, których organizację inicjuje, koordynuje, nadzoruje lub zleca minister właściwy do spraw oświaty i wychowania i których laureaci i finaliści są zwolnieni z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w 2014 r. na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu odpowiednio laureata lub finalisty.

Przedmiot

Nazwa olimpiady

Organizator

Biologia 

Olimpiada Biologiczna 

Polskie Towarzystwo Przyrodników w Krakowie 

Chemia 

Olimpiada Chemiczna 

Polskie Towarzystwo Chemiczne w Warszawie 

Filozofia 

Olimpiada Filozoficzna 

Polskie Towarzystwo Filozoficzne w Warszawie 

Fizyka i astronomia 

Olimpiada Fizyczna 

Polskie Towarzystwo Fizyczne w Warszawie 

Geografia 

Olimpiada Geograficzna 

Polskie Towarzystwo Geograficzne w Warszawie 

Historia 

Olimpiada Historyczna 

Polskie Towarzystwo Historyczne w Warszawie 

Historia muzyki 

Olimpiada Artystyczna – sekcja muzyki 

Stowarzyszenie Przyjaciół Olimpiady Artystycznej w Warszawie 

Historia sztuki 

Olimpiada Artystyczna – sekcja plastyki 

Stowarzyszenie Przyjaciół Olimpiady Artystycznej w Warszawie 

Informatyka 

Olimpiada Informatyczna 

Fundacja Rozwoju Informatyki w Warszawie 

Język angielski 

Olimpiada Języka Angielskiego 

Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Lindego w Poznaniu 

Język białoruski 

Olimpiada Języka Białoruskiego 

Uniwersytet Warszawski – Katedra Białorutenistyki 

Język francuski 

Olimpiada Języka Francuskiego 

PROF-EUROPE Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Francuskiego w Polsce 

Język hiszpański 

Olimpiada Języka Hiszpańskiego 

Polskie Towarzystwo Neofilologiczne w Poznaniu 

Język łaciński 

Olimpiada Języka Łacińskiego i Kultury Antycznej 

Polskie Towarzystwo Filologiczne w Warszawie 

Język niemiecki 

Olimpiada Języka Niemieckiego 

Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Lindego w Poznaniu 

Język polski 

Olimpiada Literatury i Języka Polskiego 

Instytut Badań Literackich PAN 

Język rosyjski 

Olimpiada Języka Rosyjskiego 

Uniwersytet Warszawski – Wydział Lingwistyki Stosowanej 

Matematyka 

Olimpiada Matematyczna 

Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji Matematycznej w Warszawie 

Wiedza o społeczeństwie 

Olimpiada Wiedzy o  Polsce i Świecie Współczesnym 

Uniwersytet Warszawski – Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych 

/-/Artur Gałęski

Ostatnia aktualizacja: 2012-05-04 13:51