Wykaz olimpiad zwalniających z egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów w maju 2013 roku

Na podstawie § 60 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (DzU nr 83, poz. 562, z późn. zm.) i § 71 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 8 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w publicznych szkołach i placówkach artystycznych (DzU nr 65, poz. 400, z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości wykaz olimpiad przedmiotowych, których organizację inicjuje, koordynuje, nadzoruje lub zleca minister właściwy do spraw oświaty i wychowania i których laureaci i finaliści są zwolnieni z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w 2013 r. na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu odpowiednio laureata lub finalisty.

L.p.

Przedmiot

Nazwa olimpiady

Organizator

1.

Biologia

Olimpiada Biologiczna

Polskie Towarzystwo Przyrodników w Krakowie

2.

Chemia

Olimpiada Chemiczna

Polskie Towarzystwo Chemiczne w Warszawie

3.

Filozofia

Olimpiada Filozoficzna

Polskie Towarzystwo Filozoficzne w Warszawie

4.

Fizyka

Olimpiada Fizyczna

Polskie Towarzystwo Fizyczne w Warszawie

5.

Geografia

Olimpiada Geograficzna

Polskie Towarzystwo Geograficzne w Warszawie

6.

Historia

Ogólnopolska Olimpiada Historyczna

Polskie Towarzystwo Historyczne w Warszawie

7.

Historia muzyki

Olimpiada Artystyczna – sekcja muzyki

Stowarzyszenie Przyjaciół Olimpiady Artystycznej
w Warszawie

8.

Historia sztuki

Olimpiada Artystyczna – sekcja plastyki

Stowarzyszenie Przyjaciół Olimpiady Artystycznej
w Warszawie

9.

Informatyka

Olimpiada Informatyczna

Fundacja Rozwoju Informatyki w Warszawie

10.

Język angielski

Olimpiada Języka Angielskiego

Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Lindego
w Poznaniu

11.

Język białoruski

Olimpiada Języka Białoruskiego

Uniwersytet Warszawski – Katedra Białorutenistyki

12.

Język francuski

Olimpiada Języka Francuskiego

PROF - EUROPE Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Francuskiego w Polsce

13.

Język hiszpański

Olimpiada Języka Hiszpańskiego

Polskie Towarzystwo Neofilologiczne w Poznaniu

14.

Język łaciński

Olimpiada Języka Łacińskiego i Kultury Antycznej

Polskie Towarzystwo Filologiczne w Warszawie

15.

Język niemiecki

Ogólnopolska Olimpiada Języka Niemieckiego

Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Lindego w Poznaniu

16.

Język polski

Olimpiada Literatury i Języka Polskiego

Instytut Badań Literackich PAN

17.

Język rosyjski

Olimpiada Języka Rosyjskiego

Uniwersytet Warszawski – Wydział Lingwistyki Stosowanej

18.

Matematyka

Olimpiada Matematyczna

Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji Matematycznej
w Warszawie

19.

Wiedza
o społeczeństwie

Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

Uniwersytet Warszawski

Ostatnia aktualizacja: 2011-05-04 12:10