Wykaz olimpiad zwalniających z egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów w maju 2012 roku

          Na podstawie § 60 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (DzU nr 83, poz. 562, z późn. zm.) i § 71 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 8 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w publicznych szkołach i placówkach artystycznych (DzU nr 65, poz. 400, z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości wykaz olimpiad przedmiotowych, których organizację inicjuje, koordynuje, nadzoruje lub zleca minister właściwy do spraw oświaty i wychowania i których laureaci i finaliści są zwolnieni z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w 2012 r. na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu odpowiednio laureata lub finalisty.

L.p.

Nazwa olimpiady

Zwolnienie z przedmiotu

1.

Olimpiada Artystyczna

 

- sekcja plastyki

historia sztuki

- sekcja muzyki

historia muzyki

2.

Olimpiada Biologiczna

biologia

3.

Olimpiada Chemiczna

chemia

4.

Olimpiada Filozoficzna

filozofia

5.

Olimpiada Fizyczna

fizyka i astronomia

6.

Olimpiada Geograficzna*

geografia

7.

Olimpiada Historyczna

historia

8.

Olimpiada Informatyczna

informatyka

9.

Olimpiada Języka Angielskiego

język angielski

10.

Olimpiada Języka Białoruskiego

język białoruski

11.

Olimpiada Języka Francuskiego

język francuski

12.

Olimpiada Języka Łacińskiego

język łaciński i kultura antyczna

13.

Olimpiada Języka Niemieckiego

język niemiecki

14.

Olimpiada Języka Rosyjskiego

język rosyjski

15.

Olimpiada Literatury i Języka Polskiego

język polski

16.

Olimpiada Matematyczna

matematyka

17.

Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

wiedza o społeczeństwie

18.

Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej

wiedza o społeczeństwie


* Do r. szk. 2009/2010 pod nazwą Olimpiada Geograficzna i Nautologiczna