E-Dziennik
Ważne terminy – rok szkolny 2017/2018
od 15.05.2017 r. do 26.05.2017 r. do godz. 15.30
- złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
Od 23.06.2017r. do 27.06.2017r. do godz. 15.00
- przyjmowanie dokumentów wymaganych przez szkołę
29.06.2017r. o godz. 12.00
- ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do I LO
do 06.07.2017 r. do godz. 15.00
- potwierdzenie przez rodzica kandydata woli podjęcia nauki w I LO w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego
07.07.2017 r. o godz.12.00
- ogłoszenie list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły
29.06.2017 r. o godz. 13.00
- test językowy dla kandydatów zakwalifikowanych do I LO decydujący o przydziale do grup lektoratowych
29.06.2017 r. o godz. 17.00
- spotkanie rodziców uczniów zakwalifikowanych do I LO z dyrekcją szkoły, pedagogiem , wychowawcami klas I